HET INVULLEN VAN EEN LESOVEREENKOMST

Voorafgaand aan de eerste les dient er een lesovereenkomst ingevuld te worden. Op de voorzijde van de overeenkomst moeten de gegevens van de betreffende ruiter ingevuld worden en op de achterzijde staan onze algemene voorwaarden vermeld. Door ondertekening van beide zijden, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en machtigt u ons om maandelijks automatisch de lesgelden te incasseren. Het lesgeld voor de groepslessen wordt automatisch geïncasseerd. De groepslessen worden gereden op basis van een kwartaalabonnement. Wanneer de overgang van privéles naar groepsles plaatsvindt, gaat het abonnement in. De privélessen kunt u bij aanvang van de les in de kantine per pin of contant betalen.

 

Ruiterpaspoort 

Door inschrijving bij een FNRS ruitersportcentra, bent u automatisch ook lid van de FNRS. Dit kost jaarlijks €20,-. U ontvangt dan het FNRS ruiterpaspoort. Het is een officieel en persoonsgebonden document voor alle manegeruiters die rijden bij een FNRS Ruitersportcentrum. Het ruiterpaspoort geeft toegang tot alle FNRS Ruiteropleidingen, is landelijk erkend en staat garant voor een opleiding van hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau. Het is een registratiebewijs rijvaardigheidsniveau. Ook bent u via het ruiterpaspoort automatisch lid van de KNHS, de overkoepelende sportbond.

In het ruiterpaspoort kunt u veel dingen registreren, zoals gereden wedstrijden, gereden buitenritten, maar ook wanneer u de eerste paardrijlessen gereden hebt. Op vertoon van uw ruiterpaspoort krijg je kortingen op ruiterkampen en voor diverse activiteiten en evenementen en mag u deelnemen aan KNHS wedstrijden. Daarnaast is er een ongevallenverzekering gekoppeld aan het ruiterpaspoort, een belangrijk document dus.

 

U-pas utrecht & N-pas Nieuwegein

Als manege zijn wij aangesloten bij U-pas van de gemeente Utrecht. De U-pas is er voor mensen met een laag inkomen die wonen in Utrecht, Houten, De Bilt, IJsselstein en Stichtse Vecht. Met een U-pas ontvangt u korting op veel activiteiten. Klik hier voor meer informatie over de U-pas en op welke wijze u gebruik kan maken van uw U-pas bij ons. 

Dit geldt ook voor de N-pas van de Gemeente Nieuwegein. Klik hier voor meer informatie en kom even langs om naar de voorwaarden te vragen. Wij hebben momenteel beperkte ruimte voor ruiters die via de N-pas willen rijden. 

OPZEGGEN

Natuurlijk kan het voorkomen dat je toch weer wil stoppen met rijden bij ons. Hoe werkt dat?

De overeenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van het kwartaal.
Dat betekent dat er moet worden opgezegd uiterlijk vóór 1 maart, vóór 1 juni, vóór 1 september of vóór 1 december. Dan eindigt de overeenkomst op 31 maart, 30 juni, 31 september of 31 december. 
Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Per mail is voldoende.

Let op! Het lidmaatschap van de FNRS dient apart van de manege te worden opgezegd bij de FNRS.

>>>

Privéles

Privéles pony voor een 1/2 uur
Losse les € 26,50

€124,80 voor een 5 rittenkaart

Privéles paard voor een 1/2 uur
Losse les € 32,25

€155,50 voor een 5 rittenkaart

Privéles paard voor 1 uur
Losse les € 61,90

Privéles paard 1 uur 2 personen
Per persoon € 53,60

 

 

Groepsles*

Pony 1 uur per week
Per maand € 79,50

Pony 1 uur per twee weken
Per maand € 44,70

Pony 2 uur per week
Per maand € 146,50

Voorkeurspony 1 uur per week
Per maand € 94,00

Paard 's middags t/m 17 jaar 1 uur per week
Per maand € 88,85

Paard avond en/of vanaf 18 jaar
1 uur per week
Per maand € 97,25

Voorkeurspaard 1x per week
Per maand € 113,30

 

Eliteles*

Eliteles+groepsles pony
Per maand € 159,50

Eliteles + groepsles paard avond en/of vanaf 18 jaar
Per maand € 211,00

Springles

Springles+groepsles pony
Per maand € 165,30

Springles+groepsles paard avond en/of vanaf 18 jaar
Per maand € 204,25

*Prijzen per maand, afname per 3 maanden*

Losse les

Op een pony in de groepsles (eenmalig)
Losse les € 26,00

Op een paard in de groepsles (eenmalig)
Losse les € 29,75

Pension

Kwartaalabonnement groepsles pension paard/pony door eigenaar
Per maand € 49,30

Kwartaalabonnement groepsles pension paard/pony door derden
Per maand € 57,50

Privéles eigen paard/pony
1/2 uur
Losse les € 20,25

Vrijrijden PA/PO

Paard €15,- en pony €12,50 (alleen voor lesklanten)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN [LESOVEREENKOMST]

September 2012 - deze versie vervangt alle voorgaande voorwaarden

De partijen

Manege Rijnenburg gevestigd Reinesteynseweg 1 a te Nieuwegein, verder te noemen lesgever, en de klant, zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

 

Artikel 1: Inhoud van de overeenkomst

Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de lesgever / eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde.
De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan dan wel tijdens buitenritten.

Artikel 2: Looptijd

 1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van de “Lesovereenkomst Manege Rijnenburg” en wordt aangegaan voor de duur van drie kalendermaanden ( jan-feb-maa, apr-mei-jun, jul-aug-sep, okt-nov-dec)..
 2. Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens na ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd.
 3. De overeenkomst kan zowel door de klant als door de lesgever worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij een kwartaalabonnement is dat uiterlijk vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december. Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
 4. Indien u geen gebruik maakt van een volledig kwartaalabonnement vervalt het kwartaalvoordeel en wordt voor de lessen het losse les tarief berekend. Het losse les tarief  gaat met terugwerkende kracht in op aanvangsdatum van het kwartaalabonnement waarin wordt opgezegd. Hiertoe zal in de laatste maand waarin gereden wordt een naheffing over alle genoten lessen in dat kwartaal voor het losse les tarief in rekening worden gebracht.

Artikel 3: Verplichtingen lesgever

 1. De lesgever die groepslessen verzorgt, beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of volgt een erkende opleiding teneinde deze bevoegdheid te verkrijgen.
 2. De lesgever die individuele lessen verzorgt, beschikt tenminste over aantoonbare kennis en ervaring.
 3. De lesgever draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften, zoals voorgeschreven door de FNRS, worden toegepast en nageleefd.

Artikel 4: Verplichtingen klant en gedragsregels

 1. De klant is verplicht bij het aangaan van deze lesovereenkomst een lidmaatschap KNHS aan te gaan in combinatie met het ruiterpaspoort, indien hij/zij rijdt op een paard van de lesgever.
 2. De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van de lesgever. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.
 3. De lesgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst een afschrift van de reglementen overhandigd aan de klant. De klant heeft een afschrift hiervan ontvangen en geparafeerd voor akkoord. De reglementen worden aan de lesovereenkomst gehecht en maken deel uit van deze lesovereenkomst.
 4. Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk aan de klant worden bekend-gemaakt.

Artikel 5: Ruiterpaspoort en verzekering

 1. Aan het bezit van het KNHS lidmaatschap in combinatie met het ruiterpaspoort is een collectieve ongevallenverzekering met beperkte dekking en uitkering verbonden.
 2. Deze collectieve verzekering biedt dekking voor schade die direct verband houdt met deze lesovereenkomst. De verzekering is echter geen vervanging voor de individuele ongevallenverzekering met een doorlopende dekking.
 3. Nadere informatie over de voorwaarden en de omvang van de dekking van deze verzekering kan door de klant bij de lesgever worden opgevraagd.

Artikel 6: Lesgeld en betaling

 1. Voor de instructie is een prijs overeengekomen zoals op de andere zijde van dit contract is vermeld. De lesgever is gerechtigd om jaarlijks - zonder een nieuwe lesovereenkomst aan te gaan - de lesprijzen aan te passen conform artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.
 2. De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling en wel uiterlijk op de 10e dag van de periode waarover het lesgeld verschuldigd is door automatische incasso.
 3. Bij het, na twee keer, niet kunnen incasseren van de betaling, wordt €5,- administratiekosten in rekening gebracht per factuur en/of incasso-opdracht. Per iedere storno die daarop volgt brengen wij eveneens € 5,- administratiekosten in rekening. Dit wordt niet van tevoren aangekondigd.
 4. Door de klant afgezegde lessen worden niet terugbetaald.  Lessen die uiterlijk 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in overleg met de lesgever binnen een maand voor of na de afgezegde datum worden ingehaald. Inhalen is een service van de lesgever, geen recht en wordt toegestaan wanneer dit geen belemmering vormt voor en in de reguliere lessen.
 5. Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor een reden dan ook door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een epidemie welke gezondheidsrisico’s voor de paarden van de manege met zich meebrengt, is restitutie van het lopende abonnement niet mogelijk en blijft de klant betaling van de lessen verschuldigd, gedurende de in artikel 2.1 overeengekomen periode. De lesgever is te allen tijde bevoegd om te bepalen of lessen doorgang kunnen vinden.
 6. Op de door de manege aangewezen nationale feestdagen en in de middelste twee weken van de grote vakantie Nederland midden, is de manege gesloten. Er is dan geen inhaalrecht.
 7. Door de klant vooraf aangekondigde langdurige afwezigheid geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De lesgever is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de lesgever.
 3. De lesgever is slechts aansprakelijk voor directe schade van de klant indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen van de lesgever of diens ondergeschikten, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door de lesgever dient te worden betracht, dan wel het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de lesgever en diens ondergeschikten.
 4. De aansprakelijkheid van de lesgever voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de lesgever zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend. Dit bedrag betreft maximaal € 2.500.000,00.
 5. Dit bedrag wordt verminderd met het bedrag dat wordt uitgekeerd door de collectieve ongevallen verzekering met beperkte dekking en uitkering dat aan het bezit van het KNHS lidmaatschap in combinatie met het ruiterpaspoort van de klant gekoppeld is.

Artikel 8: Risico-acceptatie

 1. De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.
 2. De klant die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de lesgever berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt of op het terrein en/of in de stallen van de lesgever verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit zal dit risico (deels) voor rekening van klant komen. Behoudens de schade die onder artikel 5 van deze lesovereenkomst valt is de lesgever te allen tijde alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag waarvoor hij zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren  en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.
   

Artikel 9: Minderjarigheid, toestemming ouders/voogd

De ondergetekenden stemmen in met de bepalingen in dit contract, nu voor het aangaan van onderhavige overeenkomst, vanwege de minderjarigheid van de klant, de toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers is vereist.

 

HUISREGELS MANEGE RIJNENBURG

Hieronder vindt u onze huis en gedragsregels, wij verzoeken u deze in acht te nemen in de tijd dat u op de manage aanwezig bent.

 

 
 • Ouders en begeleiders zijn welkom in onze stallen om te assisteren bij het op- en afzadelen van de paarden en pony’s.

 • Het op- en afzadelen van onze dieren dient in alle rust te gebeuren, zonder stemverheffing, uitbundige bewegingen of overmatige fysieke dwang, vastgrijpen etc. Het slaan van de dieren is beslist niet toegestaan. Bedenk dat de manier van communiceren van paarden anders is dan mensen, dat men de signalen van de paarden moet kunnen herkennen om ermee om te gaan. Onze dieren bewegen ook tijdens het opzadelen, dat mag! Het zijn nadrukkelijk geen robots die star stil staan.

 • De lesindeling, op welke pony men rijdt wordt altijd vooraf gemaakt door onze instructeurs. Deze is afhankelijk van de vaardigheden van de ruiters in beide rijbakken en de beschikbare belastingcapaciteit van de groep rijpaarden en pony’s.

 • Steeds wordt gezocht naar een optimale indeling waarbij in hoge mate rekening wordt gehouden met de algemene veiligheid. De grootte van het rijdier is geen maatstaf voor zijn inzetbaarheid in beginners of gevorderden groepen. Het gaat hierbij veeleer om het karakter de mate van rust in de gangen en de kalmte van het rijdier in algemene zin.

 • Ouders en begeleiders dienen zich te onthouden van het bespreken en of proberen te wijzigen van de lesindeling voor of tijdens de lessen of aan de bar. Dit ontwricht de voortgang van de lessen en de concentratie van de instructeur tijdens de lessen. De instructeur en het barpersoneel hebben de nadrukkelijke opdracht om deze verzoeken vriendelijk te negeren en naast zich neer te leggen, door de directie van de manege. Klachten hieromtrent kunt U richten aan info@manege-rijnenburg.nl of spreek Rianca even aan.

 • Tijdens de lessen is het de omstanders niet toegestaan om de ruiters toe te spreken, te roepen en of te berispen, tenzij het hier om een leuk spel gaat ter verhoging van de vreugde!

 • Dominant, agressief en of dwingend gedrag naar personeel of klanten op de manege wordt niet geaccepteerd en resulteert in ontzegging van de toegang tot het bedrijf zonder restitutie van lesgelden.

 • Het is verboden te roken in het complex.